Mdeon heeft een interessante tool ontwikkeld waardoor twee verschillende personen kunnen werken aan eenzelfde visumaanvraag:

  • de eerste persoon, de ‘contactpersoon’ genoemd, bereidt de visumaanvraag voor en voegt er al de noodzakelijke bijlagen aan toe,
  • de tweede persoon, de ‘manager’ of ook wel ‘verantwoordelijke voor de verzending van aanvragen’ genoemd, verifieert de visumaanvraag alvorens het te verzenden naar Mdeon.


Deze tool wordt gebruikt in de volgende twee situaties:

1) Farmaceutische / medische hulpmiddelen ondernemingen waar verschillende personen de visumaanvraag voorbereiden

Het kan gebeuren dat er binnen eenzelfde onderneming twee verschillende personen eenzelfde visumaanvraag voorbereiden. Meer bepaald wordt de visumaanvraag dan

  • voorbereid door een bepaald persoon, door Mdeon “contactpersoon” genoemd, en vervolgens
  • nagekeken en verzonden door een andere persoon, door Mdeon de “manager” genoemd.

Om te weten hoe dit verloopt, klik hier.

2) De indirecte sponsoring van wetenschappelijke manifestaties

Sommige ondernemingen wensen de deelname van gezondheidszorgbeoefenaars aan wetenschappelijke manifestaties op een onrechtstreekse manier te sponsoren, namelijk via een gezondheidszorgorganisatie (ziekenhuis, wetenschappelijke vereniging). Deze ondernemingen willen immers dat de gezondheidszorgorganisatie zou kiezen welke beroepsbeoefenaars de begunstigden zullen zijn van de sponsoring.

Indien het gaat om de sponsoring van deelname aan een meerdaagse bijeenkomst (zie hieromtrent FAQ 3), deze indirecte sponsoring blijft visumplichtig: zie onze brochure hieromtrent.

In dit geval, wie dient de visumaanvraag in: de onderneming of de gezondheidszorgorganisatie? U hebt de keuze:

  • de onderneming kan de visumaanvraag zelf (blijven) indienen aangezien de naam van de uitgenodigde gezondheidszorgbeoefenaars niet in het dossier moeten worden vermeld. De gezondheidszorgorganisatie zal evenwel aan de onderneming de inlichtingen moeten bezorgen die nodig zijn om de visumaanvraag in te dienen.
  • ofwel wordt de visumaanvraag gezamenlijk ingediend door de gezondheidszorgorganisatie én de onderneming: de gezondheidszorgorganisatie vult de visumaanvraag in, voegt er de nodige bijlagen aan toe, verzendt de aanvraag naar de onderneming die ze nakijkt, betaalt en indient. Voor meer uitleg over de gezamenlijke indiening van een visumaanvraag, raadpleeg onze handleiding.

Ook ingeval van indirecte sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars dienen ondernemingen te beschikken over alle relevante bewijsstukken en betalingsbewijzen om deze tijdens een inspectie op elk ogenblik aan de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten te kunnen voorleggen.