Indien uw visumaanvraag geweigerd wordt, stuurt het Visumbureau u een beslissing waarin de motieven van weigering op een gedetailleerde manier worden vermeld.

In dat geval hebt u de volgende mogelijkheden:

Opnieuw indienen

Elk dossier dat geweigerd werd, kan in principe opnieuw ingediend worden na wijziging van de punten die als motief van weigering werden aangegeven.

In dit geval is de te volgen procedure dezelfde als bij de oorspronkelijke aanvraag, op de indieningstermijn na die wordt herleid naar minimum 6 werkdagen.

In beroep gaan

Tegen elke beslissing van het Visumbureau waarbij een visum wordt geweigerd, kan beroep worden ingediend bij de Beroepskamer van het Visumbureau.

Opgepast, de Beroepskamer beoordeelt de visumaanvraag zoals die oorspronkelijk door de verzoekende onderneming werd ingediend. De verzoekende onderneming kan in beroep eventueel bijkomende elementen aanbrengen ter staving van haar oorspronkelijke verzoek, maar kan dit in geen geval wijzigen. Indien de onderneming haar verzoek wil wijzigen, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Conform artikel 21 van de Code voor deontologie wordt het beroep ingediend bij gemotiveerd verzoekschrift dat, uiterlijk op de vijfde werkdag die volgt op de dag van de kennisgeving van de weigering, aan het secretariaat van het Visumbureau wordt verzonden per aangetekend schrijven. De datum van de poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending.

De Beroepskamer deelt u haar beslissing eveneens mee binnen een termijn van 5 werkdagen.

De weigering aanvaarden

In dit geval mag de sponsoring niet plaatsvinden, wat de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet belet om deel te nemen aan de wetenschappelijke bijeenkomst of deze verder te organiseren, maar dan wel door zelf alle kosten te dragen.