Indien uw visumaanvraag geweigerd wordt, stuurt het Visumbureau u een beslissing waarin de motieven van weigering op een gedetailleerde manier worden vermeld.

In dat geval hebt u de volgende mogelijkheden:

Opnieuw indienen

Elk tijdig ingediend dossier dat geweigerd werd, kan opnieuw ingediend worden na wijziging van de punten die als motief van weigering werden aangegevenIn dit geval is de te volgen procedure dezelfde als bij de oorspronkelijke aanvraag, op de indieningstermijn na die wordt herleid naar minimum 6 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van het wetenschappelijke event.

Indien het dossier werd geweigerd wegens laattijdige indiening, is het niet mogelijk om beroep te doen op de verkorte termijn van 6 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van het wetenschappelijke event. In dat geval kan er wel nog beroep worden gedaan op de spoedprocedure, mits het respecteren van een indieningstermijn van minimum 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van het wetenschappelijke event (klik hier voor meer info).

Overeenkomstig artikel 31.3 van de Code voor Deontologie zijn de bijdragen verschuldigd op het ogenblik van het indienen van de Visumaanvraag, door het enkele feit zelf van deze indiening, ongeacht het verdere gevolg dat aan de Visumaanvraag wordt gegeven. In geen geval worden bijdragen terugbetaald.

In beroep gaan

Tegen elke beslissing van het Visumbureau waarbij een visum wordt geweigerd, kan beroep worden ingediend bij de Beroepskamer van het Visumbureau.

Opgepast, de Beroepskamer beoordeelt de visumaanvraag zoals die oorspronkelijk door de verzoekende onderneming werd ingediend. De verzoekende onderneming kan in beroep eventueel bijkomende elementen aanbrengen ter staving van haar oorspronkelijke verzoek, maar kan dit in geen geval wijzigen. Indien de onderneming haar verzoek wil wijzigen, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Conform artikel 21 van de Code voor deontologie wordt het beroep ingediend bij gemotiveerd verzoekschrift dat, uiterlijk op de vijfde werkdag die volgt op de dag van de kennisgeving van de weigering, aan Mdeon – Secretariaat van het Visumbureau, wordt verzonden per aangetekend schrijven. De datum van de poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending.

De Beroepskamer deelt u haar beslissing eveneens mee binnen een termijn van 5 werkdagen.

De weigering aanvaarden

In dit geval mag de sponsoring niet plaatsvinden, wat de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet belet om deel te nemen aan de wetenschappelijke bijeenkomst of deze verder te organiseren, maar dan wel door zelf alle kosten te dragen.