85% van de visumaanvragen ingediend bij Mdeon wordt goedgekeurd en krijgt dus een visumnummer.

Het visumnummer wordt u toegestuurd per e-mail. Wat ermee aanvangen?

Het visumnummer moet meegedeeld worden aan de betrokken partijen

  • de ondernemingen die een visumaanvraag indienen omdat ze beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector sponsoren, moeten de begunstigden informeren over het feit dat de gastvrijheid die zij hen willen aanbieden conform is aan de wet en de deontologie

    Het is pas wanneer zij een visumnummer ontvangen hebben dat de ondernemingen de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector mogen uitnodigen en hen de gastvrijheid zoals beschreven in de aanvraag mogen aanbieden.
  • de organisatoren van congressen die een gegroepeerde visumaanvraag indienen voor al hun sponsors moeten deze sponsors informeren over het feit dat de betreffende sponsoring conform is aan de wet en de deontologie. De sponsors zijn immers medeverantwoordelijk voor het naleven van de visumplicht.

    Het is pas wanneer zij een visumnummer ontvangen hebben dat de ondernemingen de geldbedragen mogen storten. Opgelet, h
    et gegroepeerd visumnummer dat de organisator heeft verkregen, dekt alleen de in de visumaanvraag en achteraf in de beslissing vermelde ondernemingen; indien een of meerdere sponsors zich later aanbieden, moet hun sponsoring het voorwerp uitmaken van een nieuwe visumaanvraag (cf. substantiële wijziging).

Het visumnummer moet dus vermeld worden in alle correspondentie

  • tussen de bedrijven en de organisatoren in geval van sponsoring van de organisator van een bijeenkomst,
  • tussen de bedrijven en de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector in geval van directe sponsoring van deelnemers.

Maar nog

Een door het Visumbureau verleend visum houdt een vermoeden in van overeenstemming van het project met artikel 10, § 2, eerste lid, 2° van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en met de artikelen 3 tot en met 8 van de Code voor deontologie van Mdeon, voor zover het door de onderneming ingediende verzoek volledig is en overeenstemt met de werkelijkheid.

Indien het project een substantiële wijziging mocht ondergaan tussen het ogenblik van de indiening van de visumaanvraag en dat van de inrichting van de wetenschappelijke bijeenkomst, dient een nieuwe visumaanvraag te worden ingediend.