Verschillende (verenigingen) van artsen en verpleegkundigen hebben ons gewezen op een probleem van organisatorische aard eigen aan congressen waarop zowel artsen als verpleegkundigen aanwezig zijn (hierna “gemengde congressen” genoemd).

Bepaalde congresorganisatoren voorzien immers uit eigen initiatief dan wel op vraag van bepaalde sponsors in twee verschillende expositiezalen, de ene enkel toegankelijk voor artsen en de andere voor allen. Vermits de catering vaak plaatsvindt rond de expositiestanden, wordt bij bepaalde congressen ook de catering opgesplitst in twee zalen, waarbij de verpleegkundigen slechts kunnen eten in één van de expositiezalen terwijl de artsen kunnen kiezen waar.

Deze zeer onaangename situatie, in het bijzonder voor de verpleegkundigen, is te wijten aan de overtuiging van voormelde organisatoren en sponsors dat de wetgeving inzake geneesmiddelenreclame1een dergelijk handelen zou opleggen om te kunnen garanderen dat de reclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen gemaakt op deze standen enkel toegankelijk zou zijn voor artsen.

Het doel van huidige berichtgeving bestaat erin deze situatie uit te klaren om te vermijden dat een verdere opsplitsing van expositiezalen tijdens gemengde congressen voortduurt. U zult immers wel hebben begrepen dat niemand vereist op deze manier te werken, noch de wetgever, noch het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, noch pharma.be of Mdeon.

Het is inderdaad zo dat onze wetgeving reclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen gericht aan verpleegkundigen verbiedt. Bovendien is het duidelijk dat er reclame wordt gemaakt op expositiestanden tijdens een congres. Betekent dit evenwel dat men sowieso verpleegkundigen de toegang tot deze standen moet weigeren? Neen, helemaal niet. Enkele eenvoudige praktische maatregelen laten immers toe om de wetgeving te respecteren en toch alle deelnemers aan het congres, of het nu gaat om verpleegkundigen of artsen, toe te laten zich vrij te begeven doorheen alle zalen die op het congres ter beschikking worden gesteld:

–       het voorzien in badges met verschillende kleuren voor verpleegkundigen en artsen laat toe aan de vertegenwoordigers van firmas die op de standen aanwezig zijn na te gaan of hun gesprekspartner al dan niet een voorschrijver is, waarna ze bijgevolg hun discussie alsook eventuele geschreven informatie die zal worden overhandigd hierop kunnen afstemmen.

–       in dat opzicht zou elke informatiedrager die reclame bevat voor voorschriftplichtige geneesmiddelen achter de toonbank van de stand moeten worden bewaard (en dus niet ter vrije beschikking worden gelegd van de deelnemers op de toonbank) opdat dit enkel aan de deelnemers zou worden overhandigd die een artsenbadge dragen.

–       tot slot moet men ook aandachtig zijn voor banners of andere publicitaire panelen die, indien ze de firmanaam mogen bevatten, niet de naam mogen bevatten van de voorschriftplichtige geneesmiddelen.

Deze enkele eenvoudige maatregelen zullen toelaten om op expositiestanden alle verpleegkundigen en artsen te verwelkomen die zijn ingeschreven voor het congres met respect voor het wettelijke kader rond reclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen.

Gelieve te noteren dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), dewelke instaat voor de controle van de bovenvermelde wetgeving, akkoord gaat met de inhoud van huidige berichtgeving, dewelke aldus kan worden beschouwd als een verduidelijking van de wet. Het Agentschap verduidelijkt evenwel dat deze berichtgeving de gemengde congressen uiteraard niet vrijstelt van controles inzake de toepassing van de wetgeving (in het bijzonder deze die betrekking hebben op de situaties die niet zijn omschreven in huidige berichtgeving).

Wij vragen u vriendelijk om de inhoud van deze berichtgeving te willen toepassen teneinde een gelijke behandeling te verzekeren van alle deelnemers aan gemengde congressen.