MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

  • In 2022 werden in totaal 758 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 14,9 dossiers per werkdag. 82% van de ingediende visumaanvragen heeft een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 94,6% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2022 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 472.325 euro.
  • 82% van de 155 deelnames die het voorwerp uitmaakten van een visumaanvraag heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door huisartsen die 7,4% van de deelnames vertegenwoordigen.
  • Op de 529 ondernemingen die in 2022 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 199 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 23% van de visumaanvragen.
  • 89% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2022 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 19,7% in België en 15,5% in Frankrijk.

BVAS IS DE NIEUWE VOORZITTER VAN MDEON

Mdeon* start haar 17e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de artsen vertegenwoordigd door BVAS (meer bepaald Dr. Vincent LAMY), die het platform Mdeon voortaan voorzit in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling. BVAS zal worden bijgestaan door de 1ondervoorzitter Sigurd VANDENDRIESSCHE (AUVB) die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter BACHI (meer bepaald Marc GRYSEELS) die de industrie vertegenwoordigt.

MDEON VERWELKOMT DE ZIEKENHUIZEN ALS LID

Voor het eerst sinds de oprichting van Mdeon, hebben ook enkele ziekenhuiskoepels zich aangesloten als lid bij Mdeon. Samen met de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, verenigt Mdeon alzo de belangrijkste actoren uit de gezondheidssector.

BETRANSPARENT.BE

Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op www.betransparent.be. De gegevens van 2022 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2023.