Het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon, momenteel voorgezeten door BVAS, is via koninklijke besluiten erkend om de wettelijke bepalingen te implementeren die de interacties reguleren tussen gezondheidszorgbeoefenaars enerzijds en farmaceutische en medische technologieën bedrijven anderzijds.

Het platform Mdeon heeft twee hoofdtaken. Vooreerst verstrekt het een voorafgaandelijk visum aan bedrijven die gezondheidszorgbeoefenaars wensen te sponsoren om wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren[1]. Sinds vorig jaar is Mdeon bovendien ook erkend om het openbaar register betransparent.be te beheren, dat alle premies en voordelen openbaar maakt die door de industrie worden toegekend aan gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorgorganisaties en patiëntenverenigingen[2].

Zowel het voorafgaandelijke visum als de transparantie hebben tot doel een kwaliteitsvol kader te waarborgen voor de informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische technologieën, alsook ervoor te waken dat gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen in alle objectiviteit en onafhankelijkheid ten opzichte van farmaceutische en medische technologieën bedrijven.

Zo geschreven, klinkt het misschien eenvoudig. Maar in de praktijk lijkt deontologie meer op sport dan op iets anders. Handelen op een deontologische manier vereist kracht en nauwkeurigheid, maar ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen, de kwaliteiten van een professionele hoogspringer! Je moet je eraan durven wagen, of het nu gaat om het innemen van een andere positie dan die van een peer, dan wel om het simpelweg hoger leggen van de lat.

Met betrekking tot interacties met de industrie, houdt deontologie voor gezondheidszorg-beoefenaars in na te gaan of de hem/haar aangeboden gastvrijheid om deel te nemen aan een wetenschappelijke bijeenkomst, voorafgaandelijk een Mdeon-visum heeft verkregen (na te gaan bij het sponsorende farmaceutische of medische technologieën bedrijf). Dit visum staat garant voor een deontologische sponsoring. Transparantie op haar beurt verdient uiteraard de steun van elke gezondheidszorgbeoefenaar; of is het eerder elke gezondheidszorgbeoefenaar die transparantie verdient?

« Deontologie is de ziel van een beroep. Meer nog het kennen van de regels ervan, gaat het erom ze te bezitten, ervan doordrenkt te zijn. Aanvoelen wat wel of niet kan, stelt iedereen in staat om binnen zijn functie te blijven dan wel ervan af te wijken. Kan iemand uitvoeren wat van hem gevraagd wordt zonder zijn professionele identiteit te verliezen? Deontologische regels bepalen de grens tussen het zijn van en het handelen als arts, sociaal werker, psycholoog, enz. »[3].

Voor meer informatie:
Stéphanie Brillon (directeur) – T. 0479/725.257 – sb@mdeon.be

[1]   Zie artikel 10, §3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (beschikbaar op www.mdeon.be). Deze voorafgaande visumplicht betreft enkel wetenschappelijke manifestaties die plaatsvinden gedurende meerdere opeenvolgende kalenderdagen, inclusief de hieraan verbonden gastvrijheid.
[2]   Zie de “Sunshine Act” van 18 december 2016 en haar uitvoeringsbesluit van 14 juni 2017 (beschikbaar op www.betransparent.be).
[3]    L. NOUWYNCK, Procureur Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel,Eloge à la déontologie”, 18 februari 2014 (vrije vertaling).