Samenwerking tussen industrie en zorgverleners is cruciaal in het belang van de patiënt

Interacties tussen de industrie van de geneesmiddelen/medische technologieën en zorgverleners zijn niet alleen legitiem maar bovenal cruciaal om de zorgverstrekking aan patiënten te optimaliseren. Samenwerking is immers essentieel voor kennisdeling, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de behandeling van patiënten. Vanzelfsprekend moeten zorgverleners in alle onafhankelijkheid beslissingen kunnen nemen die zijn gebaseerd op louter objectieve overwegingen in het belang van hun patiënt. Enkel ethisch verantwoorde interacties tussen industrie en zorgverleners kunnen een dergelijke onafhankelijkheid verzekeren.

 

Mdeon – Kwaliteitsvol kader voor ethische interacties

Mdeon is sinds 2006 een deontologisch platform samengesteld uit 27 verenigingen uit de gezondheidszorgsector*, waarvan 23 verenigingen van zorgverleners en 4 van industrie. Samen met haar leden ontwikkelde Mdeon strenge ethische principes om de onafhankelijkheid van zorgverleners in het belang van de patiënt te bewaken.

Het platform wil namelijk door maximale zelfregulering een kwaliteitsvol kader tot stand brengen voor de promotie en informatie rond geneesmiddelen en medische technologieën dat rekening houdt met de gerechtvaardigde verwachtingen en belangen van alle actoren van de gezondheidszorgsector, waar patiënten een centrale plaats innemen. Het platform wil er onder meer op toezien dat de bijdragen van de farmaceutische en medische technologieën industrie in de voortgezette opleiding van zorgverleners ethisch en evenwichtig verlopen en in een juiste context, niet alleen op wetenschappelijk maar ook op maatschappelijk vlak.

Naast een zelfregulerende taak, werd Mdeon door de overheid erkend als instelling bevoegd voor het verlenen van visa, waarbij Mdeon nagaat of de ondersteuning aangeboden door de industrie aan zorgverleners voor hun deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten en opleidingen van opeenvolgende kalenderdagen beantwoordt aan de strenge wettelijke en ethische vereisten.

 

Mdeon – Kwaliteitsvol kader voor transparante interacties

Daarnaast werd Mdeon door de overheid erkend om de Sunshine Act en het transparantieregister te beheren. Via dit transparantieregister worden op een bevattelijke wijze de interacties tussen industrie en zorgverleners in kaart gebracht. Dit transparantieplatform kreeg via de Sunhine Act een wettelijke basis in 2017 nadat de leden van Mdeon vrijwillig het engagement hadden aangegaan om hun interacties openbaar te maken.

 

Betransparent.be – Een opbouwend werkproces

De slogan van betransparent.be, namelijk “building transparency in healthcare relationships”, maakt met het woord “building” duidelijk dat het gaat om continu werkproces. Overgaan tot financiële transparantie is een belangrijke en grote stap geweest. Zoiets vergt tijd. Mdeon is verheugd om vast te stellen dat er elk jaar meer en meer firma’s zijn die hun relaties openbaar maken in het transparantieregister, waardoor de transparantie jaarlijks toeneemt.

De Sunshine Act heeft als doel ervoor te zorgen dat patiënten informatie kunnen bekomen over de interacties tussen hun zorgverlener(s) en de farmaceutische/medische technologieën industrie door deze interacties transparant en dus publiek te maken. Dat doel wordt door het platform verwezenlijkt, hetgeen uiteraard niet wegneemt dat Mdeon als transparantieplatform steeds openstaat voor bijkomende voorstellen tot (nog) meer of (nog) betere transparantie. Dit alles uiteraard in de mate dat daar een gedragen behoefte voor bestaat.

 

Mdeon – De kracht van samenwerking tussen industrie en zorgverleners binnen een platform

Het opstellen van de Mdeon Code voor Deontologie en de oprichting van betransparent.be is één van de vele initiatieven die de industrie in samenwerking met de zorgverleners heeft genomen om via zelfregulering duidelijke deontologische regels vast te stellen die de oneigenlijke beïnvloeding van zorgverleners moeten tegengaan en die hun onafhankelijkheid moeten waarborgen. De kracht van het platform Mdeon bestaat erin dat alle initiatieven niet alleen door de industrie worden ondersteund, maar eveneens ten volle door niet minder dan 23 verenigingen van zorgverleners, hetgeen de beste garantie op naleving biedt. Op deze manier wordt er samen continu gewerkt aan een sterk en kwaliteitsvol ethisch kader in het belang van de patiënt.

 

* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 27 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ziekenhuistechnici, paramedici, groothandelaars-verdelers en van de industrie (AFITEB, APB, AUVB, AXXON, BACHI, BBOT, BeMedTech, BSGP, BVAS, BVZA, Formavet, IPSA, ASGB-Kartel, Medaxes, NVGV, OPHACO, pharma.be, SSPF, SVH, UCBA, UDB, UPV, VBS, VBT, VDV, VVT en VVZ) dat ernaar streeft een kwaliteitsvol kader tot stand te brengen m.b.t. de informatie en de promotie van geneesmiddelen en medische technologieën. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) controleert het naleven van de visum- en transparantieplicht.