Eerder deze week kondigde beMedTech* via een persbericht aan dat de sector die ze in België vertegenwoordigt “neen” zegt tegen sponsoring van individuele zorgverleners voor hun deelname aan congressen. Op die manier wenst beMedTech te verzekeren dat de keuze voor een medisch hulpmiddel gebeurt op basis van objectieve criteria.

Dit is een ethisch principe. Als meest uitgesproken pleitbezorger voor ethiek en transparantie in de Belgische gezondheidssector verwelkomt Mdeon ethische principes. Weliswaar moeten ethische regels realistisch en werkbaar blijven. Zo niet dreigen ze niet te worden nageleefd.

Het verbieden van het financieel sponsoren van zorgverleners voor hun deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke congressen is onhoudbaar. Wetenschappelijke congressen vormen immers een hoeksteen van de permanente opleiding en van de kennis van onze zorgverleners in het belang van de patiënt. Op het vlak van de permanente medische opleiding is er nu eenmaal een belangrijke rol weggelegd voor de farmaceutische en medische technologieën industrie die bijdraagt tot de vooruitgang van de geneeskunde en de ontwikkeling van farmaceutische/medische technologieën. Een rol die ook door de wetgever wordt erkend via artikel 10, §2 van de Geneesmiddelenwet. Om die reden moet elke steun of elke tegemoetkoming van de industrie in de kosten voor deelname van zorgverleners aan louter wetenschappelijke congressen of bijeenkomsten worden aangemoedigd. Deze steun draagt immers bij tot een betere kwaliteit van de zorgverlening ten aanzien van de patiënt.

Uiteraard mag de toegekende steun in geen enkel geval het therapeutisch gedrag van de zorgverlener beïnvloeden. Hierover moet zeer streng worden gewaakt.

In België staan we gelukkig ver op dat vlak dankzij het door de overheid erkende Mdeon** dat nu al 15 jaar over een kwaliteitskader beschikt voor de sponsoring van permanente vorming via een Code voor Deontologie en Richtlijnen die in detail de sponsorrelatie bepalen. Enkel het aanbieden van een sponsoring voor deelname aan meerdaagse wetenschappelijke bijeenkomsten die alle strikte voorwaarden respecteert in een louter wetenschappelijke context leidt tot de aflevering van een voorafgaandelijk visum door Mdeon. Bovendien moeten jaarlijks alle financiële relaties tussen de industrie en de gezondheidzorgactoren openbaar worden gemaakt op het platform betransparent.be***. Door dit gecontroleerde en transparante kader, wordt elk risico op beïnvloeding strikt gecontroleerd en vermeden.

De individuele deelname van een zorgverlener aan wetenschappelijke bijeenkomsten, georganiseerd door hun gelijken, is en blijft cruciaal, ongeacht of dit wordt gefinancierd door de zorgverlener zelf of door de industrie.

Dankzij de strenge reglementering en een platform zoals Mdeon, dient er dan ook in België geen keuze te worden gemaakt tussen sponsoring en ethiek. Beide gaan perfect hand in hand en moeten worden aangemoedigd.

(Klik hier voor de pdf-versie)

* beMedTech is de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën

** Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 28 verenigingen uit de gezondheidszorgsector teneinde een kwaliteitskader te ontwikkelen rond de informatie en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

*** betransparent.be, beheerd door Mdeon, heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen te bevorderen door jaarlijks de financiële stromen tussen beide openbaar te maken