Mdeon gaat haar 15e werkingsjaar in met goed nieuws: de erkenning van Mdeon is hernieuwd voor een duur van drie jaar.

Mdeon is erkend om, via zelfregulering, de voorafgaande visumprocedure te verzekeren zoals voorzien in artikel 10, §3, van de Geneesmiddelenwet. Het koninklijk besluit van 25 februari 2007 heeft Mdeon een eerste keer erkend, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, datum van inwerkingtreding van de visumprocedure. In het licht van een jaarlijks activiteitenverslag en een jaarlijks onafhankelijke externe audit, wordt de erkenning van Mdeon telkens door de Koning hernieuwd. De laatste hernieuwing gebeurde via het Koninklijk besluit d.d. 6 mei 2021 tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen (B.S. 19 mei 2021). De huidige erkenning loopt tot en met 31 mei 2024.

Het deontologisch platform Mdeon werd in 2006 opgericht door 12 verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars. 15 jaar later bestaat de associatie uit 28 verenigingen, heeft ze reeds 11 erkenningen gekregen en meer dan 78.000 visumaanvragen behandeld. Dit is te danken aan de investering van verschillende personen samen die, gedurende 15 jaar lang maar ook nog vandaag, hun energie, waarden, tijd en goede wil ten dienste stellen van de ethiek. Graag wensen wij dan ook van harte onze stakeholders te bedanken, in het bijzonder onze leden, onze voorzitters, het visumbureau, de gezondheidszorgbeoefenaars, het FAGG en de Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke.