Het 12e activiteitenjaar van Mdeon begint onder het voorzitterschap van BVAS, in de persoon van Dr. Vincent LAMY. Hij zal worden bijgestaan door de 1e ondervoorzitter, Marc Gryseels (BACHI) die de industrie vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter, Christian THYSE (AUVB), die de andere gezondheidsberoepen leden van Mdeon vertegenwoordigt. Dit trio van (onder)voorzitters wordt benoemd voor een duur van drie jaar en zij zullen elk om beurt hun rol als voorzitter waarnemen telkens voor een duur van één jaar.

 

DE ERKENNING VAN MDEON WORDT TOEGEKEND VOOR 3 JAAR

Na 11 jaar toepassing van de visumprocedure, heeft Mevrouw Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, aan de Koning voorgesteld om de erkenning van Mdeon voor de 11e opeenvolgende keer te hernieuwen en dit voor een duur van 3 jaar*. Deze positieve evaluatie is voornamelijk gebaseerd op het gedetailleerde activiteitenverslag van het afgelopen jaar (zie infra) alsook op het verslag van de onafhankelijke externe auditeur, die bevestigt dat Mdeon het geheel van haar erkenningsvoorwaarden, zoals bepaald door de wetgeving, respecteert.

 

MDEON PUBLICEERT HAAR 11e JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAG

Het Activiteitenverslag 2017 van Mdeon werd vandaag gepubliceerd op de website van het platform. Hieronder geeft Mdeon alvast de belangrijkste conclusies weer:

  • Minder visumaanvragen: in totaal werden 6.636 visumaanvragen behandeld in 2017, dit is een goede 6% minder ten opzichte van 2016. 
  • Minder gesponsorde deelnames: 79% van de 41.193 gesponsorde deelnames betreffen artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 11,3% vertegenwoordigen van de deelnames. We stellen ook hier een daling vast van het aantal gesponsorde deelnames (-10%). 
  • Meer goedgekeurde dossiers: 80% van de ingediende aanvragen hebben een visum gekregen (dit is 2% meer ten opzichte van 2016), een percentage dat oploopt tot 96,6% van de goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • Constante in het bedrag dat door de industrie werd geïnvesteerd in bijscholing: de gastvrijheid aangeboden aan gezondheidszorgbeoefenaars zoals vermeld in de 5.293 in 2017 goedgekeurde visumaanvragen, bedraagt 60,2 miljoen euro, een vergelijkbaar bedrag met vorig jaar.
  • Meer buitenlandse ondernemingen: Van de 529 bedrijven die in 2017 een visumaanvraag hebben ingediend, bevindt 57% zich in het buitenland. Zij vertegenwoordigen samen 20% van de visumaanvragen; het overgrote deel van de dossiers wordt ingediend door bedrijven in België.
  • Frankrijk en België trekken 30% van de wetenschappelijke manifestaties aan waarvoor een visumaanvraag werd ingediend. Meer in het algemeen vond 85% van de gesponsorde wetenschappelijke manifestaties plaats in Europa. 

 

ZOWEL RECHTSTREEKSE ALS ONRECHTSTREEKSE SPONSORING VAN CONGRESSEN IS LEGAAL

Veel gezondheidszorgbeoefenaars hebben gehoord dat ze vanaf 2018 niet langer door de industrie kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan wetenschappelijke congressen. Dit is niet correct; de Belgische wet is ongewijzigd gebleven en laat farmaceutische en medische hulpmiddelenbedrijven toe om de voortgezette medische opleiding van gezondheidszorgbeoefenaars financieel te ondersteunen door hen de kosten van deelname aan congressen aan te bieden (zie artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen).

Wat er verandert vanaf 2018 en hogervermelde verwarring verklaart, is de Code voor Deontologie van MedTech Europe (de Europese associatie van bedrijven van medische hulpmiddelen) die haar leden-ondernemingen verbiedt om zelf gezondheidszorgbeoefenaars te kiezen/uit te nodigen en rechtstreeks hun deelname aan congressen te betalen (de « ban of direct sponsorship »). MedTech Europe vindt het ethischer om gezondheidszorgbeoefenaars onrechtstreeks te sponsoren door een sponsoring aan te bieden aan een gezondheidszorgorganisatie (ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging) die op haar beurt kiest welke gezondheidszorgbeoefenaars van deze sponsoring baat zullen hebben voor hun deelname aan een congres. Medische hulpmiddelenbedrijven die geen lid zijn van MedTech Europe en farmaceutische bedrijven, zijn niet onderworpen aan deze Code voor Deontologie en kunnen daarom de permanente opleiding van gezondheidszorgbeoefenaars naar keuze financieren, namelijk op rechtstreekse dan wel onrechtstreeks wijze, vermits de Belgische wetgeving beide soorten van sponsoring toelaat.

Al 12 jaar lang beschikt België over een wet, een deontologisch platform (Mdeon) en een voorafgaandelijke visumprocedure die zowel rechtstreekse als onrechtstreekse sponsoring van congressen regelt. Gelet op deze ethische omkadering, laat de Belgische wetgever de sponsoring van deelname aan wetenschappelijke congressen toe, in het belang van de voortgezette medische opleiding van gezondheidszorgbeoefenaars en aldus in het belang van de patiënt.

 

* Het Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, §3 van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.